Термальный источник Гарга (Гаргайн аршаан)
  • Республика Бурятия, Курумканский район, Гарга

Информация

Расположен в долине реки Гарга данного заповедника. Вода из этого источника извергается из трещин в скалах. Стекая по ложбинке эта вода образует некие отложения – травертины интересной формы. Температура воды составляет 74-75 градусов. Она обладает лечебными свойствами. Но помимо этого, популярность данного места объясняется очень красивым видом: вокруг располагается красивейший густой лес, а также горная река Гарга. В этом месте приятно находиться, приятно дышать чистым свежим воздухом.

Гаргайн аршаан Хурамхаанай аймагта, Гарга уhани голдо байдаг. Могойто hууринаан аршаан хүрмэн гушан гурба модо болно. Байха гэрнүүд, ваннанууд, аршаан хардаг зон бии. Елэй ямарш сагта ержэ болхо. 

Гаргайн аршаанай түүхэйн хараад үзыида. Аяр мянга долоон зуун далан табан ондо иишэ мэдээжэ ородой аянша, академик Иоганн Готлиб Георги ераан байна. Мянга найман зуун гушан хоёртьхо елаан Гаргайн аршаанай уhа зони аргаалулжа эхилбэ. Арбан юhэтьхэ зуун елэй наяд онгуудар аршаамнай Хурамхаани Миссионерска стан руу үгэгдэбэ. Гэс тэрэ елдэ первэ (түрүүшэтьхэ) модон гэрнүүд, ванна байригдаба. Мянга найман зуун наян юhэн ондо хуушан аршаанай газартан шэнэ аршаан гарба. Мүнөөш болтор гаржайн. Мянга юhэн зуун тайбин юhэн ондо шэнэ гэрнүүд, электростанци, физиокабинет байригдаба. 

Амьда, үдхэн моднууд, сэбэр агаар, hайхан, хурдан Гарга гэжэ сэбэр урдьчайгаан уhан, Гааргайн аршаанай уhан зони бэеэйн гоёор аргаалудаг. 

Гааргайн аршаанай минеральна уhаниин карбонатно-кальци, кремни, ехэ марганцайн концетрацитай болно, 
Уhаниин далан табан градус дулаан, радонтай байдаг. 

Гааргайн аршаанай уhаниин гушан табан эбшэ аргалуулдаг: 
- Хухраан яhаа 
- Арууhани эбшэ 
- Зүрхэни эбшэ гэхэ мэтэ…

 

https://vk.com